Phân tích nhu cầu
  Việc xây dựng hệ thống dựa trên 2 yếu tố:
 • Tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP
 • Quy trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp
  Phần chính: 
 • Quản lý dữ liệu gốc
 • Quản lý mua hàng hóa, vật tư
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý dự án/ dịch vụ
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý tài chính
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • BI (Business Intelligence).
Cập nhật ( 11/08/2008 )