Skip to content

ERPviet.com - Giải pháp quản trị doanh nghiệp!

Sun, February 23, 2020, 11:04:38 pm
Giới thiệu ERP arrow Kiến thức ERP arrow Đôi nét về nghiệp vụ kế toán
Đôi nét về nghiệp vụ kế toán In E-mail

1. Ý nghĩa của kế toán kiểm toán trong doanh nghiệp

Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào, như:

 • Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm) của lượng tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp
 • Theo dõi biến động của tài sản cố định
 • Theo dõi lượng vật tư hàng hoá
 • Theo dõi tình hình sản xuất qua các con số kế toán
 • Theo dõi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận sau một chu kỳ kinh doanh…

Kế toán kiểm toán còn là công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp hoạt động đúng nguyên tắc và pháp luật của nhà nước.

2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản:

Kế toán doanh nghiệp thông qua hệ thống tài khoản kế toán (TK tài sản và TK nguồn vốn). Các nguyên tắc kế toán cơ bản:

 • Tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn
 • Tài sản tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại
 • Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + phát sinh tăng trong kỳ – phát sinh giảm trong kỳ

3. Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Hệ thống TK kế toán được chia làm các loại sau:

Loại 1: Tài sản lưu động

Gồm 14 Tk cấp1 và 9 Tk cấp 2 (Tiểu khoản) phản ánh toàn bộ TS hiện có của doanh nghiệp.

Loại 2: Tài sản cố định (TSCĐ)

Gồm 5 TK cấp 1 và 9 TK cấp 2. Loại này phản ánh toàn bộ giá trị TSCĐ và các khoản đầu tư tài chính hiện hành tại DN

Loại 3: Nợ phải trả

Loại này gồm 10 TK cấp 1 và 17 Tk cấp 2, 2 Tk cấp 3. Các TK này phản ánh các khoản nợ phải trả cũng như tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả.

Loại 4: Nguồn vốn chủ sở hữu

Gồm 6 Tk cấp 1 và 7 Tk cấp 2. Loại này phản ánh nguồn hình thành và tình hình biến động của các nguồn vốn chủ sở hữu

Loại 5: Doanh thu

Loại này gồm 2 Tk cấp 1 và 3 Tk cấp 2, được dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu từ bán hàng và doanh thu từ hoạt động tài chính cùng các khoản ghi giảm doanh thu.

Loại 6: Chi phí SXKD

Loại này gồm 4 TK cấp 1, được sử dụng để tập hợp và kết chuyển các khoản thuộc hoạt động SXKD và HĐ tài chính (Loại này Ckỳ không có số dư)

Loại 7: Thu nhập khác

Loại này có 1 Tk cấp 1 phản ánh các khoản thu nhập khác thực tế phát sinh trong kỳ của DN

Loại 8: Chi Phí khác: Gồm 1 TK cấp 1

Loại này dùng để tập hợp và kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác thực tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.

Loại 9: Xác định kết quả kinh doanh

Gồm 1 TK cấp 1 dùng để xác định KQ các hoạt động KD mà DN tiến hành

Loại 10: Tài khoản ngoại bảng

Gồm 8 TK cấp 1, sử dụng để theo dõi 1 số chỉ tiêu mà các Tk từ 1 đến 9 chưa phản ánh được hoặc phản ánh chưa chi tiết. Loại 0 thuộc loại TK ghi đơn khi tăng ghi nợ, khi giảm ghi có, số dư nằm bên nợ của TK.

Cách sử dụng các TK cho dễ nhớ:

 • Các TK loại 1, 2, 6, 8: Khi PS tăng ghi Nợ, PS Giảm ghi có
 • Các TK loại 3,4, 5, 7: Khi tăng ghi Có, khi giảm ghi Nợ
 • Các TK có chữ số cuối cùng là 8: Tk khác thuộc loại đó
 • Các TK có chữ số cuối cùng là 9: TK dự phòng.
 • Riêng TK 214, 129… và một vài TK đặc biệt được hạch toán khác với TK cùng loại

Phản ánh các phát sinh trên TK theo cấu trúc nợ có, hoặc theo Tk chữ T

Nợ Tên TK Có
Dư đầu (xxxx) (xxxx)
PS trong kỳ  
Dư cuối (xxxx) (xxxx)

Trong đó:

 • Số dư đầu kỳ: thể hiện giá trị hiện có tại thời điểm đầu kỳ của TK
 • Phát sinh trong kỳ: Các phát sinh làm tăng hoặc giảm TS
 • Số dư cuối kỳ: Giá trị hiện có tại thời điểm cuối kỳ

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + phát sinh tăng trong kỳ – phát sinh giảm trong kỳ

Cập nhật ( 23/12/2009 )
 
< Trước   Tiếp >

Hệ thống