Skip to content

ERPviet.com - Giải pháp quản trị doanh nghiệp!

Sun, February 23, 2020, 11:06:38 pm
Giới thiệu ERP arrow Đào tạo ERP
Đào tạo ERP
Chương trình đào tạo ERP In E-mail
Tổng quan về hệ thống ERP

1. ERP

a. ERP là gì?

b. Quá trình phát triển của ERP

c. Hướng phát triển các hệ thống tích hợp

2. Hiệu quả kinh tế của ERP

3. Các thành phần chính của ERP

4. Các lựa chọn thiết kế của ERP

5. Một số tình huống

a. Phân tích chi phí – lợi nhuận cho ERP

b. ERP có tạo được lợi thế cạnh tranh cho DN?

6. Những thách thức khi triễn khai hệ thống ERP

Tóm chương

Tái cấu trúc doanh nghiệp và các hệ thống ERP

1. Giới thiệu

2. Sự tái cấu trúc các qui trình xử lý trong DN

3. Mô hình xử lý

4. Case study: Tái cấu trúc tại một công ty Tài Chính

a. Hiện trạng của Công ty

b. Phân tích về các ứng dụng tín dụng hiện tại và hệ thống giám sát.

c. Những khó khăn hiện tại

d. Mục tiêu

5. Thực hiện việc tái cấu trúc

6. Cơng nghệ Thơng tin hỗ trợ như thế nào đới với ERP

a. Điểm nổi bật của việc xử lý theo Client/Server

b. Tích hợp với các CSDL

7. Điểm nổi bật của quá trình xử lý tầm vĩ mô

a. ERP và những thay đổi trong qui trình xử lý DN

Tóm chương

Lập kế hoạch, Thiết kế và Triển khai các hệ thống ERP

1. Sự phát triển các hệ thống cổ điển

2. Các định hướng mới cho quá trình phát triển này

3. Qui trình phát triển hệ thống ERP

a. Lập kế hoạch: được thực hiện phù hợp theo từng DN

b. Phân tích yêu cầu

c. Thiết kế: tái cấu trúc hoặc chỉ thay đổi

d. Lựa chọn thiết kế khả thi

e. Thiết kế chi tiết

f. Triển khai

4. Các bước triển khai hệ thống ERP

5. Tóm chương

Hệ thống ERP: Bán hàng và Tiếp thị

1. Case study: Nhà máy Atlantic

2. Qui trình xử lý Bán hàng và Tiếp thị

3. Qui trình Điều hành Quản lý trong Bàn hàng và Tiếp thị

a. Qui trình Quản lý bán hàng

b. Qui trình Dự báo bán hàng

c. Quảng cáo và Khuyến mãi

d. Các hệ thống giá của hàng hoá

4. Phân hệ Bán hàng và Tiếp thị trong ERP

5. ERP và Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

a. Dịch vụ khách hàng (Customer Service)

6. Tích hợp phân hệ Bán hàng và Tiếp thị với các phân hệ khác

Tóm chương

Hệ thống ERP: Kế toán và Tài chính

1. Case study: Nhà máy Atlantic

2. Các qui trình Kế toán và Tài chính

3. Qui trình Điều hành Quản lý trong Kế toán

a. Qui trình quản lý tiền mặt

b. Qui trình quản lý vốn

4. Phân hệ Kế toán và Tài chính trong hệ thống ERP

a. Phân hệ Kế toán – Tài chính trong ERP

b. Phân hệ Quản lý Kế toán trong ERP

c. Vai trò mới trong việc Quản lý Kế toán

Tóm chương

Hệ thống ERP: Quản lý Hàng hoá và Vật tư

1. Case study: Nhà máy Atlantic

2. Tổng quan

3. Qui trình lập kế hoạch và sản xuất hàng hoá

4. Qui trình Điều hành quản lý trong quản lý hàng hoá và sản xuất.

a. Lập kế hoạch vật tư cần thiết (MRP – Material Requirements Planning)

b. Qui trình lập kế hoạch

5. Phân hệ lập kế hoạch và sản xuất hàng hoá trong ERP

6. Phân hệ Quản lý vật tư trong ERP

7. Tương lai của ERP trong việc quản lý sản xuất và Chuỗi cung ứng (Suply Chain)

a. Các hệ thống Điều hành Sản xuất (MES – Manufactoring Execution Systems) và ERP

b. Hệ thống lập kế hoạch và theo dõi

c. Thu thập số liệu

d. Định hướng eBussiness trong sản xuất và ERP

Tóm chương

Hệ thống ERP: Quản lý Nhân sự

1. Case study: Nhà máy Atlantic

2. Qui trình Quản lý nguồn nhân lực

3. Hệ thống thông tin Nhân sự

4. Phân hệ quản lý nhân sự trong ERP

a. Một số tính chất của phân hệ Quản lý nhân sự trong ERP

b. Phân hệ Điều hành quản lý hệ thống nhân sự trong ERP

5. Tích hợp hệ thống nhân sự với các phân hệ khác

Tóm chương

Quản lý một Dự án ERP

1. Một số dự án ERP triển khai thành công

2. Các nguyên nhân thất bại của một dự án hệ thống thông tin

3. Các yếu tố rủi ro trong một dự án hệ thống thông tin

4. Các rủi ro trong việc triển khai hệ thống ERP

a. Về công nghệ

b. Về cơ cấu tổ chức

c. Về yếu tố con người

d. Về qui mô của dự án

5. Quản lý về phạm vi – qui mô của dự án ERP

a. Quản lý các yếu tố rủi ro trong dự án ERP

b. So sánh những dự án ERP thành công và không thành công

i. Các yêu tố liên quan đến dự án

ii. Các yếu tố xấu bất ngờ

iii. Case study: dự án FoxMeyer và Dow Chemical

Tóm chương

Quản lý Chuỗi cung ứng và eMarketPlace

1. Quản lý Chuỗi cung ứng

a. Anh hưởng của việc quản lý chuỗi cung ứng đến khả năng sản xuất hàng hoá.

b. Sự phát triển của quan hệ đối tác (partnerships)

2. eBusiness và ERP

a. Giới thiệu về eBusiness

b. B2B marketplace trong Chuỗi cung ứng

c. eSupply chain và ERP

d. SAP (mySAP.com)

e. Quản lý các quan hệ đối tác – eProcurement của SAP

3. Business Intelligence với ERP

a. Data warehouses

b. Data smarts

c. Data mining

d. Business Intelligence Vendors

4. Định hướng tương lai cho ERP

a. Đẩy mạnh sự tích hợp thông qua chuỗi cung ứng

b. Sử dụng các dịch vụ được chia sẽ và các dịch vụ ứng dụng được cung cấp

c. Tích hợp các phần mềm ứng dụng

Tóm chương

Cập nhật ( 13/01/2010 )
 

Hệ thống