Skip to content

ERPviet.com - Giải pháp quản trị doanh nghiệp!

Sun, February 23, 2020, 10:56:04 pm
Giới thiệu ERP arrow Phân tích
Phân tích
Phân tích nhu cầu In E-mail
  Việc xây dựng hệ thống dựa trên 2 yếu tố:
 • Tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP
 • Quy trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp
  Phần chính: 
 • Quản lý dữ liệu gốc
 • Quản lý mua hàng hóa, vật tư
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý dự án/ dịch vụ
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý tài chính
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • BI (Business Intelligence).
Cập nhật ( 11/08/2008 )
 

Hệ thống